Trimning
#29 - Spikning/knackning
Av: Okänd, hittat för länge sedan... / Rolle Scirocco, 2009-01-27
Med knackning menar man det hörbara ljud som uppstår i motorn/blocket när självantändning av en del av bränsle/luftblandningen före den ordinarie flamfronten uppstår. Detta medför mycket snabba och höga lokala förbrännningstryck.

Spikning/yt-antändning är antändning av bränsle/luftblandningen beroende på ex en lokal
"hot-spot" ex kol/sotavlagring utan att
förbränning initieras av gnista från tändstiftet.
Kan inträffa före eller efter den ordinarie gnistan. Dessa fenomen styrs i stor utsträckning av (förbrännings)tryck och temperatur.

Normal förbränning= Blandningen antänds av stift och flamfronten sprids kontrollerat i förbränningsutrymmet.

Knack-ytantändning= knackning som föregåtts av ytantändning/spikning. Kan inte kontrolleras med att "backa" tändningen.Kylning av förbränningsrummet viktigt - bränsle.

"Runaway" yt-antändning= Yt-antändning/spikning som sker gradvis tidigare och tidigare i förbränningscykeln. Kan leda till allvarlig överhettning och strukturella skador hos motorn.

"Tändstifts"-knackning= Knackning som är regelbunden och återkommande.Kan kontrolleras med tändtidpunkt.

"Muller"-knackning=ett lågfrekvent ljud och "grov" gång hos motorn.Beroende på hög tryckstegring pga tidig tändtidpunkt eller multipel yt-antändnig.Ofta på motorer med högt komp-förhållande.

+ ett par andra varianter av knack/spikningar.

I personbilssammanhang skiljer man ofta på:
Accelerations-knackning,(A) och konstant-hastighets knackning,(K).
A uppstår under kraftig acc och är kortvarig och relativt ofarlig.
K uppstår ofta vid höga rpm och är speciellt farlig.
Ofta mycket svår att höra - kräver filter och
speciell analysutrustning.

För att nå hög effekt i motorn krävs:
En väl blandad och homogen bränsleluftblandning med lämplig "lambda" stökiometri, kanske 12.5:1.
Så mycket av denna in i förbränningsutrymmet som möjligt.
Och att tända blandningen i den i varje ögonblick mest optimala tidpunkten.

Detta är inte helt lätt.

Betänk att Porsche inte brukar ha mer än ca 0.7 bars atö hos sina turbobilar.
Mer än 1.0 bar atö i "vanliga" bilar är ganska mycket. Om man skall ha någon bränsleekonomi.

Om du har allting rätt kanske 1.2 bar inte är fel.
Det ställer dock stora krav på anpassning av hela motorns styrsystem

I alla fall med överladdade motorer som knackar uppstår ofta explosionen i trakterna av insugsventilen, och inte ovanligt 'mellan' kolv och cylinderlopp bredvid insugsventilen.
Kan då ganska lätt skjuta bort bitar av kolven, eller spräcka bort bitar mellan kolvringarna.


Tillbaka Tillbaka
  Antal visningar: 1524
>